Jak dodać atrybut do siatki produktów w panelu administratora?

3 min czytania

Podpowiadamy jak dodać atrybut do siatki produktów w panelu administratora.


Atrybut na siatce produktów

 

 

To proste! Wystarczy edycja pliku Grid.php który znajduje się on w katalogu /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/.
Przed zmianami należy skopiować go do katalogu /app/code/local/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/.
Następnie w kolekcji należy dodać nazwę atrybutu który chcemy wyświetlić na siatce. W przykładzie bedzie to “manufacturer”.
Przykład ten działa także jeśli skorzystamy z wyszukiwarki po nazwie produktu.

     $collection = Mage::getModel('catalog/product')->getCollection()
      ->addAttributeToSelect('sku')
      ->addAttributeToSelect('name')
      ->addAttributeToSelect('attribute_set_id')
      ->addAttributeToSelect('manufacturer')
      ->addAttributeToSelect('type_id');

po:

$collection->addStoreFilter($store);

dodać:

      $collection->joinAttribute(
        'manufacturer',
        'catalog_product/manufacturer',
        'entity_id',
        null,
        'inner',
        $store->getId()
      );

po:

$collection->joinAttribute('visibility', 'catalog_product/visibility', 'entity_id', null, 'inner');

dodać:

$collection->joinAttribute('manufacturer', 'catalog_product/manufacturer', 'entity_id', null, 'inner');

w funkcji _prepareColumns() dodać:

    $this->addColumn('manufacturer',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Producent'),
        'width' => '70px',
        'index' => 'manufacturer',
        'type' => 'options',
        'options' => $this->getManufacturerOption(),
    ));

Cały plik

<?php /** * Adminhtml customer grid block */ class Mage_Adminhtml_Block_Catalog_Product_Grid extends Mage_Adminhtml_Block_Widget_Grid { public function __construct() { parent::__construct(); $this->setId('productGrid');
    $this->setDefaultSort('entity_id');
    $this->setDefaultDir('DESC');
    $this->setSaveParametersInSession(true);
    $this->setUseAjax(true);
    $this->setVarNameFilter('product_filter');

  }

  protected function _getStore()
  {
    $storeId = (int) $this->getRequest()->getParam('store', 0);
    return Mage::app()->getStore($storeId);
  }

  public function getManufacturerOption()
    {
        $_opt = array();

        foreach (Mage::getModel('eav/config')->getAttribute('catalog_product','manufacturer')->getSource()->getAllOptions(false,true) as $option){
          $_opt[$option['value']] = $option['label'];
        }
    return $_opt;
      } 

  protected function _prepareCollection()
  {
    $store = $this->_getStore();
    $collection = Mage::getModel('catalog/product')->getCollection()
      ->addAttributeToSelect('sku')
      ->addAttributeToSelect('name')
      ->addAttributeToSelect('attribute_set_id')
      ->addAttributeToSelect('manufacturer')
      ->addAttributeToSelect('type_id');

    if (Mage::helper('catalog')->isModuleEnabled('Mage_CatalogInventory')) {
      $collection->joinField('qty',
        'cataloginventory/stock_item',
        'qty',
        'product_id=entity_id',
        '{{table}}.stock_id=1',
        'left');
    }
    if ($store->getId()) {
      //$collection->setStoreId($store->getId());
      $adminStore = Mage_Core_Model_App::ADMIN_STORE_ID;
      $collection->addStoreFilter($store);
      $collection->joinAttribute(
        'name',
        'catalog_product/name',
        'entity_id',
        null,
        'inner',
        $adminStore
      );

      $collection->joinAttribute(
        'manufacturer',
        'catalog_product/manufacturer',
        'entity_id',
        null,
        'inner',
        $store->getId()
      );

      $collection->joinAttribute(
        'custom_name',
        'catalog_product/name',
        'entity_id',
        null,
        'inner',
        $store->getId()
      );
      $collection->joinAttribute(
        'status',
        'catalog_product/status',
        'entity_id',
        null,
        'inner',
        $store->getId()
      );
      $collection->joinAttribute(
        'visibility',
        'catalog_product/visibility',
        'entity_id',
        null,
        'inner',
        $store->getId()
      );
      $collection->joinAttribute(
        'price',
        'catalog_product/price',
        'entity_id',
        null,
        'left',
        $store->getId()
      );
    }
    else {
      $collection->addAttributeToSelect('price');
      $collection->joinAttribute('status', 'catalog_product/status', 'entity_id', null, 'inner');
      $collection->joinAttribute('visibility', 'catalog_product/visibility', 'entity_id', null, 'inner');
      $collection->joinAttribute('manufacturer', 'catalog_product/manufacturer', 'entity_id', null, 'inner');
    }

    $this->setCollection($collection);

    parent::_prepareCollection();
    $this->getCollection()->addWebsiteNamesToResult();
    return $this;
  }

  protected function _addColumnFilterToCollection($column)
  {
    if ($this->getCollection()) {
      if ($column->getId() == 'websites') {
        $this->getCollection()->joinField('websites',
          'catalog/product_website',
          'website_id',
          'product_id=entity_id',
          null,
          'left');
      }
    }
    return parent::_addColumnFilterToCollection($column);
  }

  protected function _prepareColumns()
  {
    $this->addColumn('entity_id',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('ID'),
        'width' => '50px',
        'type' => 'number',
        'index' => 'entity_id',
    ));
    $this->addColumn('name',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Name'),
        'index' => 'name',
    ));

    $store = $this->_getStore();
    if ($store->getId()) {
      $this->addColumn('custom_name',
        array(
          'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Name in %s', $store->getName()),
          'index' => 'custom_name',
      ));
    }

    $this->addColumn('type',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Type'),
        'width' => '60px',
        'index' => 'type_id',
        'type' => 'options',
        'options' => Mage::getSingleton('catalog/product_type')->getOptionArray(),
    ));

    $sets = Mage::getResourceModel('eav/entity_attribute_set_collection')
      ->setEntityTypeFilter(Mage::getModel('catalog/product')->getResource()->getTypeId())
      ->load()
      ->toOptionHash();

    $this->addColumn('set_name',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Attrib. Set Name'),
        'width' => '100px',
        'index' => 'attribute_set_id',
        'type' => 'options',
        'options' => $sets,
    ));

    $this->addColumn('sku',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('SKU'),
        'width' => '80px',
        'index' => 'sku',
    ));

    $store = $this->_getStore();
    $this->addColumn('price',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Price'),
        'type' => 'price',
        'currency_code' => $store->getBaseCurrency()->getCode(),
        'index' => 'price',
    ));

    if (Mage::helper('catalog')->isModuleEnabled('Mage_CatalogInventory')) {
      $this->addColumn('qty',
        array(
          'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Qty'),
          'width' => '100px',
          'type' => 'number',
          'index' => 'qty',
      ));
    }

    $this->addColumn('manufacturer',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Producent'),
        'width' => '70px',
        'index' => 'manufacturer',
        'type' => 'options',
        'options' => $this->getManufacturerOption(),
    ));

    $this->addColumn('visibility',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Visibility'),
        'width' => '70px',
        'index' => 'visibility',
        'type' => 'options',
        'options' => Mage::getModel('catalog/product_visibility')->getOptionArray(),
    ));

    $this->addColumn('status',
      array(
        'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Status'),
        'width' => '70px',
        'index' => 'status',
        'type' => 'options',
        'options' => Mage::getSingleton('catalog/product_status')->getOptionArray(),
    ));

    if (!Mage::app()->isSingleStoreMode()) {
      $this->addColumn('websites',
        array(
          'header'=> Mage::helper('catalog')->__('Websites'),
          'width' => '100px',
          'sortable' => false,
          'index'   => 'websites',
          'type'   => 'options',
          'options'  => Mage::getModel('core/website')->getCollection()->toOptionHash(),
      ));
    }

    $this->addColumn('action',
      array(
        'header'  => Mage::helper('catalog')->__('Action'),
        'width'   => '50px',
        'type'   => 'action',
        'getter'   => 'getId',
        'actions'  => array(
          array(
            'caption' => Mage::helper('catalog')->__('Edit'),
            'url'   => array(
              'base'=>'*/*/edit',
              'params'=>array('store'=>$this->getRequest()->getParam('store'))
            ),
            'field'  => 'id'
          )
        ),
        'filter'  => false,
        'sortable' => false,
        'index'   => 'stores',
    ));

    if (Mage::helper('catalog')->isModuleEnabled('Mage_Rss')) {
      $this->addRssList('rss/catalog/notifystock', Mage::helper('catalog')->__('Notify Low Stock RSS'));
    }

    return parent::_prepareColumns();
  }

  protected function _prepareMassaction()
  {
    $this->setMassactionIdField('entity_id');
    $this->getMassactionBlock()->setFormFieldName('product');

    $this->getMassactionBlock()->addItem('delete', array(
       'label'=> Mage::helper('catalog')->__('Delete'),
       'url' => $this->getUrl('*/*/massDelete'),
       'confirm' => Mage::helper('catalog')->__('Are you sure?')
    ));

    $statuses = Mage::getSingleton('catalog/product_status')->getOptionArray();

    array_unshift($statuses, array('label'=>'', 'value'=>''));
    $this->getMassactionBlock()->addItem('status', array(
       'label'=> Mage::helper('catalog')->__('Change status'),
       'url' => $this->getUrl('*/*/massStatus', array('_current'=>true)),
       'additional' => array(
          'visibility' => array(
             'name' => 'status',
             'type' => 'select',
             'class' => 'required-entry',
             'label' => Mage::helper('catalog')->__('Status'),
             'values' => $statuses
           )
       )
    ));

    if (Mage::getSingleton('admin/session')->isAllowed('catalog/update_attributes')){
      $this->getMassactionBlock()->addItem('attributes', array(
        'label' => Mage::helper('catalog')->__('Update Attributes'),
        'url'  => $this->getUrl('*/catalog_product_action_attribute/edit', array('_current'=>true))
      ));
    }

    Mage::dispatchEvent('adminhtml_catalog_product_grid_prepare_massaction', array('block' => $this));
    return $this;
  }

  public function getGridUrl()
  {
    return $this->getUrl('*/*/grid', array('_current'=>true));
  }

  public function getRowUrl($row)
  {
    return $this->getUrl('*/*/edit', array(
      'store'=>$this->getRequest()->getParam('store'),
      'id'=>$row->getId())
    );
  }
}
Menu